Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

„Јас сум човек, ништо човечко не ми е туѓо“

Институтот за човекови права (ИЧП) е здружение на граѓани основано во Скопје, во 2009 година, со цел промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната јавност, анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија како и дискусии за општата јавност.

Проекти

Публикации

Правен дијалог

Стручното списание „Правен дијалог“ кое го издава Институтот за човекови права (ИЧП) овој пат е поддржано од програмата на Цивика Мобилитас. Првото издание на Правниот дијалог беше објавено на 20 Ноември 2010 година, а почнувајќи од 10то издание објавено во Јуни 2016 година, Правниот дијалог се објавува на квартално ниво.

Тематскa анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

ПРАВОТО НА ПОСВОЈУВАЊЕ НАСПРОТИ ПРАВАТА НА ПОСВОЕНИТЕ ДЕЦА

Посвојувањето како правен институт со кој што по правен пат се создава родителски однос според одредбите за посвојување во нашиот Закон за семејство се овозможува посвоеното дете да биде повторно запишано во матичната книга на родените врз основа на решението за потполно посвојување во кое што како родители на детето се запишуваат посвоителите, а личното име на посвоеникот и местото на раѓање се запишуваат согласно спогодбата на посвоителите. По извршениот нов упис во матичната книга на родените, матичарот е должен да ја извести матичната служба заради бришење на стариот упис (чл. 112 ст. 2 од ЗС). Иако повторниот упис на детето во книгите на матичната евиденција е легално извршен врз основа на решение донесено од надлежен државен орган, сепак го нарушува првичниот идентитет на детето кој што го добило со раѓањето. Дали во ваков случај се работи само за нарушување на правото на идентитет на малолетното дете или за целосно одземање на дел од неговиот идентитет поради бришењето на стариот упис, е прашање со кое ќе се занимава стручната јавност доколку биде покренато прашањето за усогласување на овие законски решенија со меѓународните стандарди.

КАКО ДО ПОДОБРА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година. Препораките произлегуваат од идентификуваните проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, а се последица на одредени непрецизни законски одредби. Препораките се насочени пред сѐ кон појаснување и прецизирање на постојните законски одредби и јасно дефинирање на правата и должностите на граѓанските организации2 во случаи кога се предмет на инспекции и предистражни постапки од страна на надлежните органи и особено прецизно уредување на овластувањата на овластените лица кои ги вршат контролите односно предистражните дејствија.

ПОВИК

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“

Повик за објавување на статии во „Правен дијалог“

Институтот за човекови права објавува повик за објавување на статии во „Правен дијалог“.

Partners & Donors

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss