Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

„Јас сум човек, ништо човечко не ми е туѓо“

Институтот за човекови права (ИЧП) е здружение на граѓани основано во Скопје, во 2009 година, со цел промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната јавност, анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија како и дискусии за општата јавност.

Проекти

Публикации

Правен дијалог

Стручното списание „Правен дијалог“ кое го издава Институтот за човекови права (ИЧП) овој пат е поддржано од програмата на Цивика Мобилитас. Првото издание на Правниот дијалог беше објавено на 20 Ноември 2010 година, а почнувајќи од 10то издание објавено во Јуни 2016 година, Правниот дијалог се објавува на квартално ниво.

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Ветинг процес на судството во РСМ

10.12.2019

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Ветинг процес на судството во РСМ

10.12.2019

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Резултати од истражување и компаративна анализа

05.12.2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Усвојување на годишните извештаи за работата на судовите

Partners & Donors

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss