Македонски Shqip English

Намалување на родовите стереотипи во образованието

Општата цел на проектот е унапредување на родовата еднаквост преку намалување на родовите предрасуди и стереотипи во училиштата.

Повеќе

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Зголемено влијание на граѓанските организации врз процесот на спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022) и зајакнување на независноста и непристрасноста на судството.

Повеќе

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Проектот има за цел да го зајакне јавниот надзор над работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КЗД) и Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) со цел поефективно остварување на нивните надлежности во јавен интерес.

Повеќе

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Акција за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет и нејзино препознавање од страна на националните и локалните власти, правните професионалци и граѓаните, како и зголемување на толеранцијата и прифаќањето на припадниците на ЛГБТИ заедницата.

Повеќе

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Проектот „Заедничка заложба за поголеми достигнувања во судството“ има за цел зголемување на влијанието на граѓанските организации во судските реформи преку заедничко вклучување на граѓанските организации и професионалните здруженија во оценувањето на работењето на правниот сектор, како и ефективна соработка со сите заинтересирани страни во судството.

Повеќе

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Судскиот совет на РСМ. има важна улога во обезбедувањето на владеењето на правото во Македонија. Воспоставен е со закон како самостоен и независен орган со цел да се обезбеди и гарантира независноста на судството.

Повеќе

Заедно во борба против корупција

Основна цел на Проектот “Заедно во борба против корупција” е да придонесе за подршка и подобрување на капацитетите на граѓанскиот сектор за остварување на нивната улога на“ watchdogs“или контролор на работата на државните органи со цел законито и транспатрентно извршување на функцијата и за спречување на ризиците од корупција и злоупотреба на службената должност...

Повеќе

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Проектот „Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област “ е финансиран од Делегацијата на ЕУ во Македонија во рамките на Прекуграничната програма Македонија - Албанија под Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) за 2014 и 2015 година, и е спроведуван од страна на Институтот за човекови права(ИЧП), фондација Егалите и Центарот за компаративни и меѓународни студии како партнери, и Центарот за управување со промени (ЦУП) како носител на проектот. Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна.

Повеќе