ihr-logo

Instituti për të drejtat e njeriut është organizatë qytetare e themeluar në Shkup në vitin 2009 dhe ka për qëllim promovimin, avancimin dhe mbrojten e lirisë dhe të drejtave njerëzore nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm të opinionit profesional, analizës së situatave, organizimin e debateve profesionale në kuadër juridik si dhe organizimin e debateve për opinionin publik.

about-bg

Projekte

newsletter-img
about-bg

Publikime

about-bg

Dialogu juridik

Стручното списание „Правен дијалог” се издава со цел развивање, унапредување и размена на правната мисла помеѓу теоретичарите и практичарите од областа на правото и човековите права. Оттаму произлегува и називот на списанието кое алудира на развивање на дијалог, и изразување на различни ставови и гледишта по однос на теми кои ги засегаат човековите права и владеење на правото.

Првото издание на Правен дијалог беше објавено на 20 Ноември 2010 година.

Списанието излегува два пати во годината со објавување на трудови кои се очекува да имаат влијание врз разрешување на дилеми во однос на правни и теоретски прашања кои опфаќаат теми поврзани со човековите права и владеењето на правото.

logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img