ihr-logo

Институтот за човекови права (ИЧП) е здружение на граѓани основано во Скопје, во 2009 година, со цел промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната јавност, анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија како и дискусии за општата јавност.

projects-bg

Проекти

Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација

project-img

Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација

Намалување на дискриминацијата и говорот на омраза во училиштата, а истовремено и подигнување на свеста за толеранцијата, прифаќањето и правата на ЛГБТИ заедницата помеѓу општата јавност и младите лица.

Човекови права за сите

project-img

Човекови права за сите

Промоција на човекови права и намалување на дискриминацијата кон маргинализираните и ранливи групи.

Намалување на родовите стереотипи во образованието

project-img

Намалување на родовите стереотипи во образованието

Општата цел на проектот е унапредување на родовата еднаквост преку намалување на родовите предрасуди и стереотипи во училиштата.

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

project-img

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Зголемено влијание на граѓанските организации врз процесот на спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022) и зајакнување на независноста и непристрасноста на судството.

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

project-img

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Проектот има за цел да го зајакне јавниот надзор над работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КЗД) и Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) со цел поефективно остварување на нивните надлежности во јавен интерес.

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

project-img

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Проектот „Заедничка заложба за поголеми достигнувања во судството“ има за цел зголемување на влијанието на граѓанските организации во судските реформи преку заедничко вклучување на граѓанските организации и професионалните здруженија во оценувањето на работењето на правниот сектор, како и ефективна соработка со сите заинтересирани страни во судството.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

project-img

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Судскиот совет на РСМ. има важна улога во обезбедувањето на владеењето на правото во Македонија. Воспоставен е со закон како самостоен и независен орган со цел да се обезбеди и гарантира независноста на судството.

Заедно во борба против корупција

project-img

Заедно во борба против корупција

Основна цел на Проектот “Заедно во борба против корупција” е да придонесе за подршка и подобрување на капацитетите на граѓанскиот сектор за остварување на нивната улога на“ watchdogs“или контролор на работата на државните органи со цел законито и транспатрентно извршување на функцијата и за спречување на ризиците од корупција и злоупотреба на службената должност...

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

project-img

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Проектот „Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област “ е финансиран од Делегацијата на ЕУ во Македонија во рамките на Прекуграничната програма Македонија - Албанија под Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) за 2014 и 2015 година, и е спроведуван од страна на Институтот за човекови права(ИЧП), фондација Егалите и Центарот за компаративни и меѓународни студии како партнери, и Центарот за управување со промени (ЦУП) како носител на проектот.

arrow-left arrow-right
newsletter-img
publications-bg

Публикации

publications-bg

Правен дијалог

Стручното списание „Правен дијалог“ кое го издава Институтот за човекови права (ИЧП) овој пат е поддржано од програмата на Цивика Мобилитас. Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.

Првото издание на Правниот дијалог беше објавено на 20 Ноември 2010 година, а почнувајќи од 10то издание објавено во Јуни 2016 година, Правниот дијалог се објавува на квартално ниво.

Институтот до сега доби многу позитивни реакции од страна на домашни и меѓународни институции и организации кои го поздравија издавањето на ова стручно списание оценувајќи го истото како мошне корисно за унапредување на правната мисла, како за теоретичарите така и за практичарите, и воедно дадоа голема поддршка за негово понатамошно издавање.

logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img