projects-bg

Implemented projects

„Roma Placement Program“

1 мај 2015 - 31 мај 2016

Проектот „Roma Placement Program“ беше реализиран во соработка со Централниот Европски Универзитет (CEU) од Будимпешта, а со финасиска поддршка на National Endowment for Democracy. Проектот имаше за цел да ангажирање на дипломирани Роми во Невладини неромски организаци, за период од една година. Проектот се спроведуваше во Р. Македонија и Р. Србија. 

Во рамките на проектот беше изготвено Истражување за успешноста на декадата на Ромите во високото образование 2004-2014 година (тука)

Проектот бешe финансиран од страна на Централниот Европски Универзитет (CEU) од Будимпешта. Вкупен буџет на проектот: 5.370 $

news-bg

Новости