news-bg

Risi

Proekt:
КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА - РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ПРАКТИКИ И ПРИСТАПИ ВО НАСТАВАТА И УЧЕЊЕТО

VIDEO: Flasim me nxënësit mbi temën “Çështje kontroverse”

Kjo video është punuar me mjete financiare nga projekt i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Qëndrimet e shprehura në këtë video nuk e reflektojnë mendimin oficial të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës.