news-bg

Новости

Проект:

Избор на нов член на ССРСМ

На 26.08.2020 година се одржа избор на член на Судскиот совет од редот на судиите од општата листа за кандидат од апелационо подрачје Битола. Изборот на новиот член беше беше спроведен од страна на Комисијата за спроведување на избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите од општата листа за кандидат од апелационо подрачје Битола. Комисијата се состои од три члена и тоа Жаклина Доведен, судија на Апелационен суд Битола - Претседател на Комисијата, Миле Димовски, претседател на Основен суд Битола и Јелена Кадриќ, претставник на Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопје.

За нов член на ССРСМ беше избранa Мери Радевска

Соопштението за избор можете да ја пронајдете тука.

project-img