news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.1

Институтот за човекови права го спроведува проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ во период од септември 2016 до март 2018 година кој е поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Ова е првиот мониторинг извештај во рамките на проектот, кој го опфаќа периодот од ноември 2016 до јануари 2017 година. Мониторинг извештајот за транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија е подготвен врз основа на Мониторинг матрицата со утврдени индикатори.


Извештајот можете да го превземете на следните линкови:

Мониторинг извештај за работата на Судскиот Совет на РМ

Raporti I monitorimit për punën e Këshillit Gjyqësor të RM

Monitoring report on the work of the Judicial Council Of The Republic Of Macedonia