news-bg

Новости

Проект:

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: HOW TO ACCELERATE THEIR ACHIEVEMENT IN NORTH MACEDONIA AND LEAVE NO ONE BEHIND

За да се поттикне разговор за тоа како да се забрза постигнувањето на Целите за одржлив развој во Северна Македонија, Програма за развој на Обединетите нации (УНДП) во Република Северна Македонија во соработка со Институтот за човекови права за да создаде публикација во која практичари, иноватори, академици и млади луѓе споделуваат нивни идеи, нови начини на размислување и иновации за тоа како да се унапреди Агендата 2030 и да се подобри моменталната состојба. Кон публикацијата придонесоа дваесет и пет автори со вкупно седумнаесет статии, сите посветени на Целите за одржлив развој. Следете го нашиот профил за повеќе информации за промотивниот настанот на оваа публикација кој ќе се одржи во постојните недели. 

Линк ИЧП: https://ihr.org.mk/storage/app/media/uploaded-files/IHR_UNDP_Publikacija_compressed.pdf

Линк УНДП: https://www.undp.org/north-macedonia/publications/sustainable-development-goals-how-accelerate-their-achievement-north-macedonia-and-leave-no-one-behind

----------

To encourage a conversation on how to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals in North Macedonia, the UNDP country office teamed up with the Institute for Human Rights [tag] in developing a publication where scholars, practitioners, innovators, academics and young people share their ideas, new ways of thinking and innovations on how to move the Agenda 2030 forward, and improve the status quo. The publication welcomes twenty-five authors, and a total of seventeen articles, all dedicated to the Sustainable Development Goals. Follow our profile, with more information about the launching event of this publication, in the upcoming weeks.

Link IHR: https://ihr.org.mk/storage/app/media/uploaded-files/IHR_UNDP_Publikacija_compressed.pdf

Link UNDP: https://www.undp.org/north-macedonia/publications/sustainable-development-goals-how-accelerate-their-achievement-north-macedonia-and-leave-no-one-behind

project-img