news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Втор извештај од следењето на работата на Судскиот совет (јули - декември 2022 година)

Институтот за човекови права, преку присуство на сите отворени седници, редовно ја следи работата на Судскиот совет, во рамки на проектот „Пристап до правда за сите“, финансиски поддржан од Европската Унија. Цел на оваа активност е преку објективно следење на неговата работа, Институтот за човекови права да ги забележи проблемите и напредокот во работењето, како и да придонесе, со заклучоци и препораки базирани на докази, за подобрување на состојбата во судството.

Целосниот извештај на македонски јазик е достапен тука

Целосниот извештај на албански јазик е достапен тука.

project-img