projects-bg

Реализирани проекти

ИПА - Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ е финансиран од Делегацијата на ЕУ во Македонија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014, и е спроведуван од страна на Институтот за човекови права(ИЧП) како партнер и Центарот за управување со промени (ЦУП) како носител на проектот

Проектот е фокусиран на имплементацијата на целите утврдени во Повикот за предлози и тоа: да се зголеми влијанието на граѓанските организации и да се подобри интегритетот на медиумите преку нивно вклучување во јавните политики што ќе придонесат за понатамошен развој и унапредување на граѓанскиот дијалог, посилен и активен придонес во креирањето на политиките и активности на набљудување, како и унапредување на истражувачкото новинарство.

Активностите на проектот се внимателно поставени за да се одговори на потребата за подобрување на условите за обезбедување на квалитет во истражувачкото новинарство и да ги охрабри невладините организации, студентитепо новинарство, како и сите професионални новинари, да ја практикуваат слободата на изразување и слободата на медиумите, и да го подобрат влијанието врз процесот на креирање политики во врска со истата.

„Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ е проект чија што генерална цел е да ги зајакне медиумите и граѓанските организации и да овозможи амбиент за остварување на слободата на изразување и медиумски интегритет како клучен елемент за понатамошна поддршка на Р.М. во процесот на пристапување во Европска Унија (ЕУ). Специфични цели на проектот се:

1)    да се подобрат условите за квалитетно и достојно за доверба истражувачко новинарство кое ќе биде на располагање на граѓаните во областа на човековите права и судството (Поглавје 23 и 24 од правото на ЕУ);

2)    Да се зголемат капацитетите на граѓанските организации кои работат во областа на слободата на изразување и медиумите, подобрување на нивното влијание врз процесот на креирање политики во однос на слободата на медиумите и да се подобри нивната соработка преку воспоставување на платформа за дијалог;

3)    Да се придонесе кон овозможување на правна, регулативна и политичка клима за остварување на слободата на изразување и медиумскиот интегритет.

Во насока на остварувањето на поставените цели согласно проектот ќе бидат преземени повеќе проектни активности, кои се очекува дека  ќе ги дадат следниве резултати:

1)    Подобрени услови кои ќе обезбедат квалитет во истражувачкото новинарство преку современи/иновативни пристапи во областа на човековите права и судството (Поглавје 23 и 24);

2)    Зголемен медиумски интегритет и зголемена професионалноста на новинарите и медиумските здруженија;

3)    Капацитетите на граѓанските организации кои работат во областа на слободата на изразување и медиумите се зголемени;

4)    Засилено влијание врз процесот на креирање политики кои се однесуваат на слободата на медиумите, како и подобрување на нивната соработка преку воспоставена платформа за дијалог;

5)    Стимулирана побарувачката на квалитетно новинарство од страна на јавноста;

6)    Зголемена медиумска писменост и разбирањето на улогата на професионалното и етичкото новинарство во off-line и онлајн медиумите;

7)    Континуитет на усвоените политики и законски предлози во согласност со начелата на ЕУ за „квалитет на законот" предвидени во судската пракса на Eвропскиот суд за човекови права (ЕСЧП) и индикаторите наведени во резолуциите на Советот на Европа кои ги лоцираатнедостатоците.

 

Прирачник за слободата на изразување – правни аспекти

Прирачник за слободата на изразување – правни аспекти е информативна алатка која дава сеопфатен преглед на правните аспекти поврзани со слободата на изразување. Целта на овој Прирачник е олеснување на остварувањето на слободата на изразување и зголемување на знаењето на неговите читатели и корисници како и неопходно за зајакнување на јавната свест во оваа сфера.

Manual për Lirinë e Shprehjes – aspekte juridike

Manual për Lirinë e Shprehjes – aspekte juridike është mjet informativ cili jep vështrim të përgjithshëm e aspekteve juridike të lidhura me lirinë e shprehjes. Qëllimi I këtij Manuali është lehtësim në realizimit të lirisë së shprehjes si dhe zmadhim e njohurive të lexuesit e tij dhe përdoruesit. Manuali është I domosdoshëm për forcimin e ndërgjegjësimit publik.

Прирачник за истражувачко новинарство и пристап до информации

Manuali i gazetarisë investigative dhe qasja në informacione

news-bg

Новости

post-img

ГРАЃАНИТЕ И НОВИНАРИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОСТА ВО МЕДИУМИТЕ

Повеќе
post-img

„Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика“

Oваа анализа е изготвена во склоп на проектот „Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права“ имплементиран од страна на Центарот за уп- равување со промени и Институтот за човекови права, а финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британската амбасада Скопје...

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2017

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.11.2015 година и ко-финансиран од Британската Амбасада во Скопје (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ...

Повеќе
post-img

Отворен повик за практикант/ка

Институтот за човекови права (ИЧП) e здружение на граѓани чија што цел е промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи во Република Македонија. ИЧП има потреба од ангажирање на практикант/ка за вклучување во административните и програмските активности...

Повеќе
post-img

Повик за пријавување на студенти по новинарство и млади новинари

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, објавуваат повик за пријавување на студенти по новинарство и млади новинари на Летниот Курс по истражувачко новинарство во областа на човековите права и правосудството кој се спроведува во рамки на предметниот проект...

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди 12/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права(ИЧП) и Центарот за управување со промени (ЦУП) испраќаат...

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди 11/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права(ИЧП) и Центарот за управување со промени (ЦУП) испраќаат...

Повеќе
post-img

Повик за доделување грантови на граѓански организации

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите 2014, објавуваат повик за доделување на грантови за граѓански организации (ГО) за акции во рамки на грантова шема на односниот проект...

Повеќе
post-img

Обука на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот финансиран од Европската Унија, а во соработка со Институтот за човекови права, на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, ќе одржи обука на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”. Обуката ќе се одржи на 10 и11 мај 2016 г. (вторник и среда) со почеток во 10:00 часот, а нејзината цел е да се зголемат капацитетите на студентите по новинарство и младите новинари и да ги развијат своите вештини и знаења во врска со истражувачкото новинарство...

Повеќе
post-img

Работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот финансиран од Европската Унија, а во соработка со Институтот за човекови права, за студентите по новинарство и односи со јавност од Државниот Универзитет - Тетово во хотелот “Буши” во Скопје ќе одржи работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”...

Повеќе
post-img

Работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата ичовековите права”

Центарот за управување со промени и Институтот за човекови прававо рамките на проектот финансиран од Европската Унија, на Правниот факултет “Јустинијан Први” на Универзитетот Св. Кирил и Методиј ќе одржи работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата ичовековите права”...

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ на ПОВТОРЕН ПОВИК 03/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа...

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди 01/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа Покана за доставување понуди...

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди на ПОВИК 02/2016 за набавка на услуги

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа...

Повеќе