projects-bg

Реализирани проекти

„Прашувај“

1 октомври 2014 - 1 март 2015

Во рамките на проектот направени беа анализи на Решенијата на Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер, на решенијата и пресудите на Управниот и Вишиот управен суд, во делот на пристапот до информации од јавен карактер. Преку анкети и интервјуа со новинари, беше изработена листа на најтранспарентни и најзатворени институции во делот на доставување на одговори на барањата.

Како производ од проектот беше изготвена „Анализа на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер, постапката пред органите и комисијата, употреба на правните лекови и судска заштита преку постапките иницирани од новинари“ (тука)

Проектот бешe финансиран од страна на Метаморфозис во партнерство со МЦЕТ и Реактор, а со финансиска помош од Европската комисија преку програмата IPA CIVIL SOCIETY FACILITY (CSF) 2012-2013Вкупен буџет на проектот: 4.850 €

              

news-bg

Новости