projects-bg

Тековни проекти

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Проектот има за цел да го задоволи интересот на јавноста за поголема отчетност на Судскиот совет на РСМ преку употреба на докази и зголемена комуникација со јавноста  и истовремено да ја зголеми прокативната улога на Судскиот совет во однос на неговата ефективност и транспарентност.

Период 1 јуни 2018 - 31 март 2020

Донатор Британска амбасада

Резултати на проектот: 

  • Утврдување на главните пречки во однос на исполнување на целосна транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет, идентификувани преку детална анализа на внатрешните капацитети и структура, како и давање на препораки за подобрувањe дизајнирани и презентирани со детален Акционен план.
  • Политиките / практиките на Судскиот совет ги одразуваат препораките за подобрување
  • Развиени комуникациски производи за информирање и комуникација со јавноста во однос на работата на Судскиот совет

Активности:

  • Подготовка на документ за политики за внатрешните капацитети и структура на Судскиот совет за идентификување на пречките за транспарентно, отчетно и ефективно извршување на работата Судскиот совет на РСМ;
  • Развивање на Акционен план со предлози за намалување на предизвиците;
  • Континуирано следење на отворените сесии и објавување на Квартални мониторинг извештаи;
  • Организирање на 8 јавни настани - 4 стручни дискусии и 4 прес-конференции;
  • Изработка на Водич за комуникација со јавност на Судскиот совет на РСМ и организирање на работилница со членовите на Судскиот совет на РСМ;
  • Надградба на мобилната апликација "Судски совет под лупа"
  • Изработка  на 4 видеа и инфографици.

Засегнати страни: *Судски совет на РСМ *Судии*Правни практичари и експерти.

Крајни корисници: сите граѓани на РСМ

project-img project-img
news-bg

Новости

post-img

ВИДЕО: Заклучоци и препораки од набљудувањето на Судскиот Совет

Повеќе
post-img

Мониторинг-извештај за работата на Судскиот совет на РСМ бр. 6

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img

ИНФОГРАФИК: Разрешување на судии и претседатели на судови

Повеќе
post-img
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5 (1 септември - 15 декември 2019 г.)

Повеќе
post-img

Индикатори за независно судство кои се однесуваат на Судскиот совет според Европска мрежа на судски совети

Повеќе
post-img

Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството? - Експертска дебата

Повеќе
post-img

Работилница за комуникациските потреби и капацитети на членовите на ССРСМ

Повеќе
post-img

Инфографици - Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 4

Повеќе
post-img

Дебата на тема: „Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството?“

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Изменета методологија за следење на работата на Судскиот совет согласно новиот Закон за Судски совет

Повеќе
post-img

Брифинг за новинари - Нов Закон за Судскиот совет на РСМ

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img

Кои судии ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Повеќе
post-img

Кои претседатели ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Повеќе
post-img

Втор мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ

Повеќе
post-img

Инфографик бр.2: Претставки и поплаки пред Судски совет на РМ

Повеќе
post-img
post-img

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ОДНОС НА ПОСТАВЕНОСТА И РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Повеќе
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ во период од јуни до септември 2018 год.

Повеќе
post-img