projects-bg

Реализирани проекти

Човекови права за сите

Донатор: Европска Унија

Времетраење на проектот: 48 месеци

 

Општа цел:

Промоција на човекови права и намалување на дискриминацијата кон маргинализираните и ранливи групи.

 

Поединечни цели

- Да се овозможи заштита од дискриминација на маргинализираните групи, преку нивно застапување пред Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Граѓанските судови, како и пред Уставниот суд.

- Зголемување на свеста за дискриминацијата и препознавање на кршењето на човековите права

- Да се подигне свеста и да се создадат капацитети кои ќе го применуваат пристапот базиран на човекови права при подготвување на политики и останати програми.

- Залагање за соодветно законодавство и соодветни политики насочени кон заштита на човековите права и активно набљудување на имплементацијата на Европското законодавство кое се однесува на основните права и еднаквоста.

 

Целни групи:

Маргинализирани групи на граѓани

- Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

- Основите граѓански судови 

- Уставниот суд

- Креатори на политики

- Јавни институции и организации во бизнис секторот

- Граѓански организации 

 

Резултати од проектот:

- Поднесени иницијативи пред Уставниот суд

- Поведени постапки пред Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

- Креирана онлајн платформа

- Акумулирано информации за случаи на дискриминација на основа на сексуална ориентација, родов идентитет и попреченост.

- Реализирани состаноци со релевантни засегнати страни

- Изготвена методологија за имплементација на пристапот заснован на човекови права

- Тренинзи за организации, институции и бизниси за интеграција на пристапот заснован на човекови права при создавање на политики и програми

- Објавени промотивни материјали за информирање на јавноста во врска со дискриминацијата

 

Финални корисници:
Маргинализирани и ранливи групи на граѓани, јавни институции, бизнис сектор, здруженија на граѓани.

project-img
news-bg

Новости

post-img

Уставниот суд на РСМ донесе позитивна одлука по иницијативата од ИЧП

Денес Уставниот суд на Република Северна Македонија донесе позитивна одлука по ИНИЦИЈАТИВАТА ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (У.БР.289/2020) поднесена во 2020 година и оцени дека членот 44 став 2 од ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА во делот: „најдоцна до 65 годишна возраст“ ПРЕТСТАВУВА ДИСКРИМИНАЦИЈА ПО ОСНОВ НА ВОЗРАСТ.
Повеќе
post-img

СОСТОЈБАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

Конференција во рамки на проектот „Човекови права за сите“

Повеќе
post-img

Фокус групи во рамки на проектот „Човекови права за сите“

Повеќе
post-img

Трета обука за пристап заснован на човекови права за бизнис сектор

Повеќе
post-img

Обука за пристап заснован на човекови права за бизнис сектор

Повеќе
post-img

Што претставува пристапот заснован на човекови права и зошто треба да се користи?

Повеќе
post-img

Oбука за Примена на пристапот заснован на човекови права во политиките и програмските процеси на граѓанските организации

Повеќе
post-img

Обуката за Примена на пристапот заснован на човекови права во политиките и програмските процеси на институциите

Повеќе
post-img

Повик за учество на обука за пристапот базиран на човекови права

Повеќе
post-img

Човековите права им припаѓаат на сите

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 06/2020

Повеќе
post-img

Блог во рамки на Платформата за човекови права

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Што претставува пристапот заснован на човекови права и зошто треба да се користи?

Повеќе
post-img

Побарај бесплатна правна помош

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2020

Повеќе
post-img

Владеењето на правото и демократските начела во време на вонредна состојба

Пандемијата на коронавирус болеста КОВИД-19 предизвика глобална здравствена, економска и социјална криза, која ја затекна Република Северна Македонија (РСМ) во специфични услови на предизборие, распуштено Собрание и техничка Влада составена од дотогаш владеачката коалиција и опозицијата.

Вонредната ситуација предизвикана од заканите од коронавирусот по јавното здравје и економијата, како и потребата од преземање на итни мерки, беа причини техничката Влада да предложи прогласување на вонредна состојба во нашата земја.

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2020

Повеќе
post-img

Заштита на човековите права во вонредни услови

Повеќе
post-img

Развој на системи за итна медицинска помош: пристап заснован на човекови права

Итната медицинска помош е здравствена услуга којашто ги вкрстува традиционалните дисциплини фокусирани на болести и обезбедува брза интервенција за итни случаи специфични за одредени болести, вклучувајќи компликации поврзани со бременост, заразни и незаразни болести и повреди...

Повеќе
post-img

Човекови права во време на КОВИД- 19

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИЦИ: Човекови права во време на КОВИД-19 на ромски и турски

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИЦИ: Човекови права во време на КОВИД-19 на албански и влашки

Повеќе
post-img

Бесплатна правна помош

Институтот за човекови права се залага за обезбедување, промовирање, унапредување и заштита на човековите права. За таа цел Институтот за човекови права се регистрираше за давање на примарна правна помош.

Повеќе